Server bi ngung dich vu trong it phut, mong quy doanh nghiep thong cam!